31
X
Kullanıcı Girişi
Giriş yapmak için lütfen aşağıdaki formu kullanınız.
tib unwto Turkey Home Turkey Home Youtube
Ecrimisiller için ödemeler bir yıl ertelendi
30.07.2016 12:00

372 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği,  Resmi Gazete’de bugün yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren kararla beraber,  Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bakanlık tarafından adlarına kamu arazisi tahsis edilen belgeli yatırımcılar ve işletmecilerin, 1/1/2016 tarihi ile 31/12/2016 tarihi arasındaki dönemde vadesi gelen ve tahsil edilmesi gereken kira, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni bedelleri ile ecrimisiller için yapılacak ödemelerin bir yıl ertelendiği bilgisine yer verildi.

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre ertelemeden yararlanacak olanlar:

Bedel ertelemesinden yararlanma şartları da aynı tebliğ kapsamında sıralanıyor. Tebliğe göre belgeli yatırımcı ve işletmeciler tarafından bedel ertelemesinden yararlanılabilmesi için;

a) Bakanlık tarafından; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve işlemin yapıldığı tarihte geçerli olanlar dahil (mülga Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Aynî Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği, vb.) diğer ilgili mevzuatı uyarınca üzerinde konaklama amaçlı turizm tesisi yapılmak üzere Hazine taşınmazları üzerinde lehine irtifak hakkı tesis edilmesi, adına kullanma izni verilmesi veya kiralama yapılması,

b) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik ve işlemin yapıldığı tarihte geçerli olanlar dahil (mülga Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik vb.) diğer ilgili mevzuatı uyarınca üzerinde konaklama amaçlı turizm tesisi yapılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca adlarına kamu arazisinin kesin tahsisinin yapılması ve bu kesin tahsise dayanılarak lehlerine Bakanlık tarafından irtifak hakkı tesis edilmiş olması,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen belgeli yatırımcı ve işletmecilerin taşınmazları üzerinde yer alan tesislere ait Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve halen geçerli olan (Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgesi iptal edilmesine rağmen, yeni belge alması için süre verilen ve süresi henüz dolmayanlar dahil) konaklama amaçlı belgeye sahip olmaları,

ç) İdarece, ertelemeye konu alacakların vadesi de dikkate alınarak bedel ertelenmesinden yararlanıp yararlanamayacağı konusunda yapılacak tebligat tarihinden itibaren bir ay içerisinde bedel ertelemesinden yararlanıp yararlanmayacağı yönünde İdareye müracaat edilmesi gerekiyor.

İlgili mevzuatı uyarınca üzerinde konaklama amaçlı turizm tesisi yapılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığınca adlarına kamu arazisi tahsis edilmesine rağmen Bakanlık tarafından bu kesin tahsise dayanılarak henüz lehlerine irtifak hakkı tesis edilmeyen belgeli yatırımcı ve işletmeciler de bedel ertelemesinden yararlanabiliyor.

372 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği'nin tamamı için tıklayın 

Haber Listesi
E-posta listemize kaydolmak için lütfen e-posta adresinizi kaydediniz.
Bizi Takip Edin!