31
X
Kullanıcı Girişi
Giriş yapmak için lütfen aşağıdaki formu kullanınız.
tib unwto Turkey Home Turkey Home Youtube
Yönetmelikler
Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 15/06/1997

Resmi Gazete Sayısı: 23020

***23/02/2011 tarih ve 27855 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği"nin 19. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.***

BİRİNCİ BÖLÜM : Başlangıç Hükümleri

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, çeşitli spor disiplinlerinin turizm faaliyeti olarak uygulanması sırasında, turizm amaçlı sportif faaliyette bulunacak turizm işletmelerinde aranacak nitelikleri belirlemek, faaliyetin güvenli biçimde sürdürülebilmesi için önlemleri almak, denetlemek ve turizmin çeşitlendirilmesini geliştirmektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu yönetmelik, sportif turizm faaliyetinin yapılmasına ilişkin uyulması zorunlu şartları kapsar. İlgili mevzuata uygun faaliyet gösteren spor kulüpleri ve ilgili federasyonların kendi sporcuları arasında veya başka ülke sporcuları arasında düzenleyecekleri faaliyet bu yönetmelik dışındadır.

Kanuni Dayanak

Madde 3 - Bu yönetmelik, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 37 inci maddesinin (C) bendinin üç nolu alt bendi uyarınca düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4 - Bu yönetmelikte yer alan,

a)Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b)İl Müdürlüğü: Kültür ve Turizm Müdürlüğünü,

c)Acenta:1618 sayılı kanuna uygun olarak kurulmuş seyahat acentalarını,

d)Kurul:Bu yönetmeliğe göre kurulacak Sportif Turizm Kurulunu,

e)Yeterlilik Belgesi:Sportif Turizm Kurulu tarafından düzenlenecek belgeyi (Ek1),

f)İzin:Bakanlıkça işletmeye verilecek sportif turizm faaliyetinde bulunabilme izin belgesini,

g)Parkur:Bakanlıkça belirlenecek sportif faaliyet alanını,

h)Turizm amaçlı sportif faaliyet:Herhangi bir spor disiplininin veya birden fazla spor disiplininin kurallarının tamamen veya kısmen uygulanması ile turiste yaptırılan, turistle birlikte yapılan veya turistler için organize edilen sportif faaliyetleri,

ı)Konaklama tesisi:Kültür ve Turizm bakanlığından Turizm İşletme Belgesi alan tesisleri ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM : Esas Hükümler

Genel Şartlar

Madde 5 - Sportif faaliyetin bir turizm hareketi olarak uygulanması bir seyahat acentalığı hizmetidir. Seyahat acentası olmayan kişi, kuruluş ya da işletmeler turizm amaçlı sportif faaliyet hizmeti veremezler. Bu yönetmeliğin 2 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünde belirtilen kuruluşlarca düzenlenecek faaliyet ile turistik işletme belgeli tesisler bünyesinde ve tesis sınırları içinde yapılacak faaliyetler bu madde kapsamı dışındadır.

Spor Kuralları

Madde 6 - Sportif turizm faaliyetine konu sporun uygulanmasında, o sporun yapılması için oluşturulmuş ulusal federasyonlar veya kuruluşlar, böyle bir kuruluş yada federasyon yoksa uluslar arası kuruluşlar tarafından belirlenmiş kurallara uyulur.

Parkur

Madde 7 - Sportif turizm faaliyeti, Bakanlığın her yıl belirleyip ilan edeceği alanlar içinde yapılır. Bu alanların düzenlenmesi Bakanlık tarafından yada Bakanlığın görevlendireceği kuruluşlar tarafından yapılır. Her sportif turizm faaliyeti türü için parkurlar Bakanlıkça ayrı ayrı belirlenir. Özel parkur gerektirmeyen sportif faaliyetleri de ayrıca belirtilir. Ormanlık alanlarda belirlenecek parkurlar için de Orman Bakanlığının görüşü alınır.

İzin

Madde 8 - Sportif turizm faaliyeti yapacak seyahat acentaları ve turizm işletme belgeli tesisler her yıl, her sportif faaliyet türü için ayrı ayrı olmak üzere, Bakanlıktan bu yönetmelikte belirtilen şekilde izin alır.

Özel Şartlar

Madde 9 - Bu yönetmelikte belirlenen esasların uygulanmasına ilişkin şartlar, ihtiyaç duyulduğunda her yıl Bakanlıkça, her turizm amaçlı sportif faaliyet türü için ayrı ayrı belirlenir.

İzin belgesi talebinde bulunan acenta ve işletme belgeli tesisler yönetmelikte belirtilen niteliklerin yanı sıra Bakanlıkça ilan edilecek, aşağıda belirtilen şartlara da haiz olmak zorundadır.

a)Kullanılacak zorunlu malzeme ve araçlar listesi,

b)Personel için zorunlu ehliyet sınıfı,

c)Gerekli niteliklere haiz transfer aracı (gerektiğinde),

d)Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (f) bendinde belirtilen asgari tutarı havi sigorta poliçesi,

e)Gerekli görülecek diğer hususlara ilişkin şartlar

Sportif Turizm Kurullarının Oluşumu

Madde 10 - Bu yönetmeliğin belirlediği görevleri yapmak, turizm amaçlı sportif faaliyette bulunmak isteyenlerin taleplerini incelemek, yeterlilik belgesi düzenlemek, yönetmeliğin uygulanması için gerekli çalışmaları yapmak, denetimi sağlamak için, Bakanlıkça belirlenecek bölgelerde Sportif Turizm Kurulları kurulur.

Kurul iki aşamada oluşur.

a)Seyahat acentalarının başvurularında kurul; bulunduğu ilde/ilçede Vali/Kaymakam/İl Kültür ve Turizm Müdürü/İl Kültür Turizm Danışma Müdürü/Gençlik ve Spor Müdürü ve TÜRSAB tarafından belirlenen bir seyahat acentası temsilcisi olmak üzere 4 kişi, daimi inceleme yapacağı faaliyet türüne uygun olarak da bir uzman kişinin katılımıyla 5 kişiden oluşur.

b)Belgeli turizm işletmelerinin başvurularında kurul; bulunduğu ilde/ilçede/Vali/Kaymakam, İl Kültür ve Turizm Müdür/il Kültür Turizm Danışma Müdürü/Gençlik ve Spor Müdürü ve tesisin üyesi olduğu kuruluş tarafından belirlenen bir turizm işletmesi temsilcisi olmak üzere 4 kişi, daimi inceleme yapacağı faaliyet türüne uygun olarak da bir uzman kişini katılımıyla 5 kişiden oluşur.

Denizde yapılacak faaliyetlere ilişkin toplantılarda uzman kişi Liman Başkanı veya görevlendireceği kişidir. Vali/Kaymakam/Kurul Başkanı, İl Müdürü/Danışma Müdürü ikinci başkan olarak görev yapar. Kurulun yazışmaları ve sekretaryası İl Müdürlüğü/Danışma Müdürlüğü bünyesinde yerine getirilir. Kurullar Başkanlarının çağrısıyla toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yeterlilik Belgesi

Madde 11 - Sportif turizm faaliyetlerinde bulunmak isteyenlere; bu yönetmelik gereği Bakanlıkça verilecek izin için, yapılacak başvuruya Sportif Turizm Kurulu tarafından verilecek Yeterlilik Belgesi eklenmek zorundadır. Yeterlilik Belgesi Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü/Danışma Müdürlüğünden temin edilir. Yeterlilik Belgesi her sportif turizm faaliyet türü için ayrı ayrı düzenlenir.

Yeterlilik Belgesi alabilmek için;

a)Başvuru yazısı,

b)Seyahat acentası işletme belgesi

c)Turizm amaçlı sportif faaliyette çalıştırılacak personelin yapacakları görevleri belirten listesi, Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen işe giriş belgesinin onaylanmış sureti, yada Sosyal Sigortalar Kurumunca düzenlenmiş liste suretleri,

d)Sportif faaliyette görevlendirilecek personelin sahip olduğu ehliyetin aslı yada onaylanmış sureti,

e)Faaliyette kullanılacak malzeme veya araçların ilgili mevzuata uygun kullanım belgeleri ile, bunlara ilişkin test belgelerinin aslı veya onaylı suretleri,

f)Turizm amaçlı sportif faaliyete katılan personel ve turiste ait kaza sigortası ve mali mesuliyet sigortası poliçelerinin asılları veya onaylanmış suretleri,

g)Belgeli turizm işletmelerinin tesis bünyesinde ve sınırlarında uygulanacak sportif faaliyetler için yapacakları başvuruda, seyahat acentası işletmesi belgesi yerine turizm işletme belgesi,

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne veya Kültür ve turizm danışma Müdürlüğüne teslim edilir.

Sportif Turizm Kurulları başvuruları inceler, bu yönetmelik ve bu yönetmelik gereği Bakanlıkça ilan edilecek diğer şartlara uygun olan başvuruların sahiplerine yeterlilik belgesi verir.

Bakanlık, yeterlilik belgesi ile kendisine başvuran seyahat acentalarının izin taleplerini inceler ve üzerinde süresi, ait olduğu sportif turizm faaliyet türü ile parkurun belirtildiği sportif turizm faaliyeti izin belgesini bir yıldan fazla olmamak kaydıyla düzenler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görev Sorumluluk ve Müeyyideler

Yükümlülükler

Madde 12 - Yeterlilik belgesinde yer alan hususlara ilişkin olacak tüm değişiklikler faaliyetten önce yazılı olarak Kurula bildirilir.

Sportif turizm faaliyetine katılanların bir listesi acenta tarafından tutulur. Bu listeler Sportif Turizm Kurulu veya Bakanlık tarafından istendiğinde Kurula teslim edilir.

Faaliyet sırasında meydana gelen kaza,faaliyeti yapan işletme tarafından rapor halinde derhal Kurula bildirilir.

Yasaklar

Madde 13 - Bu yönetmelik uyarınca;

a)İzinsiz olarak,

b)Bakanlıktan alınan izin belgesinde belirlenen türün dışında,

c)Bakanlıkça ilan edilen parkur dışında,

d)Sportif Turizm Kurullarınca verilen Yeterlilik Belgesi kapsamında olmayan malzeme-araç ve personel ile sportif turizm faaliyetinde bulunmak,

e)Devlet Ormanı içindeki veya ormanlara 4 km mesafede veya 6831 sayılı Orman Kanununun 31 ve 32 inci maddeleri kapsamına giren köy hudutlarında, konak yerlerinden başka yerde gecelemek, izin verilen ocak yerlerinin dışında ateş yakmak veya izin verilen yerlerdeki yakılan ateşi söndürmeden mahali terk etmek, ormanlara sönmemiş sigara veya yangına yol açabilecek madde atmak,

yasaktır.

(e) Bendindeki yasaklara uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanununun 4114 sayılı kanunla değişik 83,105 ve 110 uncu maddeleri hükümleri uygulanır.

İzin ve Yeterlilik Belgesinin İptali

Madde 14 - Bu yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen hususlardan herhangi birine aykırı faaliyette bulunan kuruluşların izin belgeleri Bakanlıkça, yeterlilik belgeleri Sportif Turizm Kurulunca iptal edilir.

Denetim

Madde 15 - Spor kurallarının uygulanması veya sportif faaliyetin tabi olduğu diğer konular, bu konuda yetkili kılınmış kurum ve kuruluşlarca denetlenir.

Turizm amaçlı sportif faaliyetleri ise Bakanlık ve Sportif Turizm Kurullarınca denetlenir.

Sportif Turizm faaliyeti alanlarında Kurul adına gerek görüldüğünde bir görevli bulundurulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Diğer hükümler

Güvenlik Kuralları

Madde 16 - Münferit olarak sportif turizm faaliyet alanlarından yararlanmak isteyen kişiler, gerekli ehliyet sahibi olmaları halinde bu Yönetmelik şartları dışında ancak faaliyetin genel güvenlik kurallarına uygun olarak sportif faaliyette bulunabilirler.

Eğitim

Madde 17 - Bakanlık, yurtiçindeki yada yurtdışındaki ilgili kuruluşlarla birlikte sportif turizm faaliyetine konu, spor türlerini geliştirmek, bu alanda ehliyetli personel yetiştirmek amacı ile kurs, seminer gibi eğitim çalışmalarının düzenlenmesini sağlar.

Spor Faaliyetlerine Uygulanacak Mevzuat

Madde 18 - Bu yönetmelik rafting, paragliding, handgliding, su altı ve su üstü sporları (araca bağlı yada bağımsız), bincilik, dağcılık, oto ve motokros, mağaracılık ve benzeri turizm faaliyetlerine konu, spor türleri ve turizm çeşitliliği olarak gelişecek diğer turizm türlerinin uygulanmasında, yürürlükteki spor kurallarını ve faaliyette kullanılacak araçların niteliklerini düzenleyen mevzuatla birlikte geçerlidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM : Son Hükümler

Yürürlük

Madde 19 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer

Yürütme

Madde 20 - Bu yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Haber Listesi
E-posta listemize kaydolmak için lütfen e-posta adresinizi kaydediniz.
Bizi Takip Edin!