31
X
Kullanıcı Girişi
Giriş yapmak için lütfen aşağıdaki formu kullanınız.
tib unwto Turkey Home Turkey Home Youtube
Yönetmelikler
Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine Ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ

26 Haziran 2011 PAZAR Resmî Gazete
Sayı : 27976

TEBLİĞ
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2011/1)
BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri
Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin (Yönetmelik) uygulanmasına dair usul ve esaslar ile Yönetmeliğin 42 nci maddesinin 5 inci fıkrası ve 55 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k) ve (l) bentlerinde belirtilen hususlara ilişkin düzenlemelerin belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (A) bendi uyarınca 21/6/2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 42 nci ve 55 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Turizm Belgesi Başvurularında İstenilen Belgelerin

Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Başvuru

MADDE 3 – (1) Turizm belgesi taleplerinde başvurular; Yönetmelikte ve bu Tebliğde istenilen belgeler ile Kültür ve Turizm Bakanlığına (Bakanlık) yapılır.

Başvuru dilekçesi

MADDE 4 – (1) Belge talebinde bulunan gerçek kişi ise kendisi veya temsile yetkili kılınan kişi tarafından, tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişiler tarafından başvuru dilekçesi (Ek-1) imzalanır. İmza sahibinin imza sirküleri veya beyannamesi ile yetki belgesi istenir.

(2) Birden fazla ticaret şirketinin, bir ortaklık yapısı ile işlettikleri işletmelerin belgesine belge sahibi veya işletici olarak şerhi taleplerinin bulunması halinde; her şirketi kapsayan gerekli belgeler ile birlikte temsil ve ilzama ortak yetkilinin veya her birinin Bakanlığa karşı müteselsil sorumluluklarının bulunduğunu açıkça belirten şirketlerce düzenlenecek sözleşme Bakanlığa gönderilir.

(3) Gerçek kişi ve ticaret ortakları ile gerçek kişi ortaklıklarında temsil ve ilzama ortak yetkilinin veya her birinin Bakanlığa karşı müteselsil sorumlu olduğunun açıkça belirtildiği sözleşme Bakanlığa gönderilir.

Tesis tanıtım raporu
MADDE 5 – (1) Turizm belgesi talebi ile, belgeli tesislerde kapasite değişikliği taleplerini

içeren başvurularda tesis tanıtım raporu (Ek-2) düzenlenir.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, ticaret sicil gazetesi, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri veya turizm merkezlerinde yer alma durumu

MADDE 6 – (1) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı; “beyana göre düzenlenmiştir, geçicidir, sürelidir, kısmidir” şeklinde şartlı olmamalıdır.

(2) Belge devri işlemleri hariç, işyeri açma ve çalışma ruhsatının veya mevcut işyeri açma çalışma ruhsatının geçerliliğine ilişkin yazının Bakanlıkça istenildiği durumlarda 6 ay süre verilir.

(3) Turizm belgeli tesislerde; kapasite artışının ilave yapılaşmayla oluşması halinde yeni tarihli işyeri açma ve çalışma ruhsatı veya ilgili kurumun ruhsatın geçerli olduğuna dair yazısı istenir.

(4) Verilen işyeri açma çalışma ruhsatlarının, tesis türünün konaklama olması halinde asli faaliyet konusuna, diğer türlerde türünün asgari faaliyet konularından birine uygun veya benzer şekilde düzenlenmiş olması yeterlidir.

(5) Başvurularda, ticaret sicil gazetesi örneği veya ticaret sicil numarasının beyan edilmesi yeterlidir. Ticaret sicil gazetesinde yer alan faaliyet konuları incelemelerde dikkate alınmaz.

(6) Yatırım belgesi veya kısmi turizm işletmesi belgesi başvurularında, yatırımın kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri veya turizm merkezlerinde kalıp kalmadığı ile ilgili planda yer alan parsel kullanım kararı beyan edilir.

İlgili kurumlara bildirim

MADDE 7 – (1) Bakanlıkça düzenlenen turizm belgesi örnekleri işyeri açma ve çalışma ruhsatını düzenlemekle yükümlü ilgili idaresine, ilgili Valiliğe, tahsisli ise tahsis yapan kuruma ve Araştırma ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığına, ayrıca turizm yatırımı veya kısmi turizm işletmesi belgesi örnekleri Hazine Müsteşarlığına gönderilir.

Tatil siteleri ve villaların başvuru belgelerine ilişkin düzenlemeler

MADDE 8 – (1) Başvuru sahipleri;

a) Yönetmeliğin 51 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki turizm işletmesi belgesi başvurularında ayrıca turizm amaçlı kullanıma ilişkin tüm kat maliklerinin yazılı iznini Bakanlığa vermek zorundadırlar.

b) Yönetmeliğin 51 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a), (b) ve (c) bendi kapsamındaki tesislere ilişkin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarında belge kapsamındaki ünitelerin kapı numaraları açıkça belirtilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sınıflandırma Çalışmalarına

İlişkin Usul ve Esaslar

Turizm yatırımı belgesi taleplerinin değerlendirilmesi

MADDE 9 – (1) Turizm yatırımı belgesi taleplerinde;

a) Yapılan başvuruları incelenerek uygun bulunan tesisler için talep inceleme raporu (Ek-3) düzenlenir.

b) Yapılan inceleme sonucunda;

1) Makam Oluru veya Değerlendirme Kurulu Kararı ile belgelendirilmeleri uygun görülen tesislere belge düzenlenir.

2) Belgelendirilmeleri uygun görülmeyen tesislerin durumları ise gerekçeli yazı ile başvuru sahibine tebliğ edilir.

Doğrudan turizm işletmesi belgesi taleplerinin değerlendirilmesi

MADDE 10 – (1) Doğrudan turizm işletmesi belgesi taleplerinde;

a) Yapılan başvuruları incelenerek uygun bulunan tesisler için talep inceleme raporu (Ek-4) düzenlenir.

b) Yapılan inceleme sonucunda; başvurusu uygun görülen tesisler denetime alınır, başvurusu uygun görülmeyen tesislerin durumları gerekçeli yazı ile başvuru sahibine tebliğ edilir.

c) Yapılan denetim sonucunda;

1) Makam Oluru veya Değerlendirme Kurulu Kararı ile belgelendirilmeleri uygun görülen tesislere belge düzenlenir.

2) Belgelendirilmeleri uygun görülmeyen tesislerin denetim raporu sonucu veya Değerlendirme Kurulu Kararı başvuru sahibine gerekçeli olarak tebliğ edilir.

3) Yapılan denetim sonrasında sadece belge eksiğinin bulunması halinde, söz konusu belgenin gönderilmesi için 30 gün süre verilir. İstenilen belgenin gönderilmemesi halinde talep reddedilmiş kabul edilir.

4) Talep edilen tesis tür veya sınıfında farklılık tespit edilmesi halinde, bu hususa ilişkin girişimcinin talebi aranır. Aksi takdirde talep reddedilir. Bu durum turizm belgeli tesisler için de geçerlidir. Tahsisli tesislerde ise talep aranmaksızın tür ve sınıf belirlenir.

5) Bir yıl içerisinde aynı girişimci adına üst üste yapılan iki denetim sonucunda talebi uygun görülmeyen tesislere ilişkin üçüncü başvuru, en son denetim sonucunun tebliğ tarihinden itibaren altı ay geçmiş olması halinde yapılabilir. Bir yılın hesabında ilk denetim tarihi esas alınır.

Turizm yatırım belgesinin turizm işletmesi belgesi veya kısmi turizm işletmesi belgesine çevrilmesi taleplerinin değerlendirilmesi ve yatırım belgeli tesislerin işletmeye açıldığının belirlenmesi

MADDE 11 – (1) Turizm işletmesi belgesi ve kısmi turizm işletmesi belgesi taleplerinde; a) İncelenerek uygun görülenlere talep inceleme raporu düzenlenerek (Ek-4) tesis denetim

programına alınır.

b) Gönderilmiş olan “İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatının” uygun görülmemesi halinde başvuru sahibine tebliğ tarihinden itibaren 30 gün süre verilerek eksikliğin giderilmesi istenir. Verilen süre içerisinde uygun belgenin gönderilmemesi halinde 2634 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (d) bendi hükmü gereği belgesi iptal edilir.

c) Yapılan denetim sonucunda talebi uygun görülen tesislere Makam Oluru veya Değerlendirme Kurulu Kararı ile belge düzenlenir.

ç) Yapılan denetim sonucunda talebi uygun görülmeyen tesisler hakkında denetim raporu veya Değerlendirme Kurulu Kararına göre işlem yürütülür.

d) Yatırım belgeli tesislerden, turizm işletmesi veya kısmi turizm işletmesi belgesine çevrilme başvurusu olmaksızın, işletmeye açıldığı belirlenen tesislere ilişkin; işyeri açma ve çalışma ruhsatı istenir, son durum tespiti için denetim programına alınır ve bu maddenin 1 inci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri uyarınca işlemler yürütülür.

Turizm işletmesi belgesinin kısmi turizm işletmesi belgesine çevrilmesi taleplerinin değerlendirilmesi

MADDE 12 – (1) Kısmi turizm işletmesi belgesi taleplerinde;
a) Dilekçe ve tesis tanıtım raporu ile müracaat edilir. İncelenerek uygun görülenlere talep

inceleme raporu (Ek-4) düzenlenir. b) Yapılan inceleme sonucunda;

1) Belgelendirilmeleri uygun görülen tesislere Makam Oluru veya Değerlendirme Kurulu Kararı ile belge düzenlenir.

2) Belgelendirilmeleri uygun görülmeyen tesislerin durumları gerekçeli yazı ile başvuru sahibine tebliğ edilir.

Sınıflandırma çalışmaları

MADDE 13 – (1) Sınıflandırma Komisyonunca yapılacak değerlendirmeler sonucunda; tesisin kendi türüne ilişkin belirlenen asgari puan barajını aşamaması durumunda, denetim raporu düzenlenir ve tesisin işletme döneminde belgelendirmeye esas vasıflarını yitirmiş olacağından 2634 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendi hükmü gereği belgesi iptal edilir.

(2) Yapılan sınıflandırma formu uygulaması sonucunda tesisin aldığı puan, türünün varsa sınıfını belirler. Üst sınıf için belirlenen puan barajını aşan işletmelerde; yeni sınıfının gerektirdiği nicelik ve nitelikler aranmaz. Ancak, 4 ve 5 yıldızlı otellerde lokanta şartı aranır.

(3) Sınıflandırma Komisyonunun sınıf yükseltme, düşürme ve belgeli olarak faaliyet göstermesinde fayda görülmediğine ilişkin kararları, alınacak Makam Oluru ile sonuçlandırılır. Sınıfı değişmeyen tesislere ilişkin Makam Oluru alınmaz. Yapılan sınıflandırmaların sonuçları kesinleşmesini müteakip belge sahibine tebliğ edilir.

(4) Sınıflandırma formu uygulaması sonucu belge yenilenmesi gereken durumlarda; belgelendirme işlemi tamamlanmadan tesise ilişkin yeni sınıflandırma talebi işleme konulmaz.

(5) Bir yıl içerisinde üç defa sınıflandırması yapılan tesise ilişkin yeni bir sınıflandırma talebi; son sınıflandırma tebliğ tarihinden 6 ay sonra yapılabilir. Bir yılın hesabında ilk sınıflandırma tarihi esas alınır.

(6) Sınıflandırma çalışmalarında; yatırımı devam eden üniteler ile konaklama tesisi bünyesindeki Yönetmeliğin 31 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan nitelikleri sağlamayan, yüzme havuzu puanlandırılmaz. Puanlandırılmayan bu havuzlar "B Tipi" olarak isimlendirilir.

(7) Tesis bünyesinde işletmede olan tüm üniteler bir kez değerlendirilerek puanlandırılır. Tesiste belge sahibi ve/veya kapasite değişikliği ile daha önce eksik hususlarının bulunması, sınıflandırma çalışması yapılmasını engellemez. Bu tespitlere ilişkin olarak ayrıca denetim raporu düzenlenerek işlem yapılması önerilir.

(8) Herhangi bir kurum yazısı ve/veya işyeri açma ve çalışma ruhsatı veya geçerliliğine ilişkin yazı istenilmesinin gerektiği durumlar hariç, sınıflandırma formu uygulaması esnasında, tespit edilen eksiklik ve aksaklıklar sınıflandırma formunun işleme konulmasını ve yeni belge düzenlenmesini engellemez.

(9) Sınıflandırma çalışmalarında uygulama kapasitesi dikkate alınır.

(10) Tesiste denetim ve/veya sınıflandırma formu uygulaması yapılamaması durumlarında; denetim ve/veya sınıflandırma yapılamama nedeni düzenlenecek raporda ayrıntılı olarak belirtilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Turizm Belgesi ve Plaketlerinin Hazırlanmasına, Belge ve Plaketlerde

Yer Alacak Bilgilere İlişkin Esaslar

Turizm yatırım belgesinde yer alacak bilgiler

MADDE 14 – (1) Turizm yatırım belgesinde;

a) Tesisin adı,

b) Adresi veya pafta-ada-parsel numarası,

c) Türü ve varsa sınıfı,

ç) Kapasitesi,

d) İşletmeye açılma tarihi,

e) Belge sahibinin adı veya unvanı,

f) Yatırımın tahsisli arazide gerçekleştirilmesi durumunda mal sahibi,

g) Belge tarih ve numarası,

ğ) Belge düzenlenmesine esas Makam Oluru veya Değerlendirme Kurulu Kararının tarih ve sayısı,

bilgilerine yer verilir.

Turizm işletmesi ve kısmi turizm işletmesi belgelerinde yer alacak bilgiler MADDE 15 – (1) Turizm işletmesi belgesinde;
a) Tesisin adı,
b) Adresi,

c) Türü ve varsa sınıfı,
ç) Kapasitesi,
d) Belge sahibinin adı veya unvanı,
e) Kiracı veya işletmecinin unvanı,
f) İşletmenin tahsisli arazide yer alması durumunda mal sahibi, g) Belge tarih ve numarası,

ğ) Belge düzenlenmesine esas Makam Oluru veya Değerlendirme Kurulu Kararının tarih ve sayısı,

bilgilerine yer verilir.

(2) Kısmi turizm işletmesi belgelerinde yukarıdaki bilgilere ilave olarak yatırımdaki ünitelerin işletmeye açılış tarihi bilgisine yer verilir.

Belge ve alt belge düzenlenmesi

MADDE 16 – (1) Turizm kenti, zincir tesisler, tatil merkezi ve turizm kompleksi türlerine ilişkin turizm belgesi; belge ve alt belge veya belgeler şeklinde düzenlenebilir. Alt belge veya belgeler düzenlenmesi durumunda bu husus belge üzerinde belirtilir. Alt belge üzerinde alt belge sahibinin adı veya unvanı, ana belge bilgisi ile birlikte belge türüne göre yukarıda belirlenen bilgilere yer verilir.

Plaket düzenlenmesi ile belge ve plaket teşhiri

MADDE 17 – (1) Üzerinde Bakanlığın ve tesisin adı, tesisin türü ve varsa sınıfı ile işletmenin Bakanlığın denetiminde olduğuna dair bilgiler bulunan ve Bakanlıkça hazırlanarak soğuk damga ile işaretlenmiş plaket, belgeli turizm işletmelerince tesis girişine asılır. Üzerinde belge türüne göre bu tebliğde belirlenmiş bilgiler bulunan ve Bakanlıkça hazırlanarak soğuk damga ile işaretlenmiş turizm belgesi, belgeli turizm işletmelerince müşterinin kolayca görüp okuyabileceği şekilde asılır. Belge ve plaket ücretleri Bakanlıkça belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Düzenlemeler

Klima istenilmesine ilişkin yöre ve esaslar

MADDE 18 – (1) İklim koşullarına göre klima bulundurulması zorunlu olan iller aşağıda belirtilmiştir.

1 – Adana
4 – Ankara 7 – Balıkesir

10 – Çanakkale 13 – Düzce
16 – Gaziantep 19 – Iğdır

22 – İzmir

2 – Adıyaman 5 – Antalya

8 – Batman 11 – Denizli

14 – Edirne 17 – Giresun 20 – İçel

23 – Kahramanmaraş

3 – Amasya 6 – Aydın
9 – Bursa

12 – Diyarbakır 15 – Elazığ
18 – Hatay
21 – İstanbul

24 – Kilis

25 – Kocaeli 28 – Manisa
31 – Ordu
34 – Sakarya 37 – Sinop
40 – Tekirdağ 43 – Zonguldak

26 – Konya 29 – Mardin

32 – Osmaniye 35 – Samsun

38 – Şanlıurfa 41 – Trabzon

27 – Malatya 30 – Muğla 33 – Rize
36 – Siirt

39 – Şırnak 42 – Yalova

(2) Kış turizmi ve yayla turizmine yönelik faaliyet gösteren asli konaklama tesislerinde klima şartı aranmaz.

Müşteri asansörü, servis merdiveni ve asansörü düzenlemesine ilişkin esaslar

MADDE 19 – (1) Dört ve beş yıldızlı otellerin servis merdiveni veya asansörü düzenlenmelerinde, Yönetmelikte müşteri asansörü için belirlenen kriterler esas alınır. Bu esaslar, dağınık yerleşim düzenindeki dört ve beş yıldızlı oteller için de geçerlidir.

(2) Ayrıca, kademeli katlar şeklinde düzenlenmiş tesislerde servis asansörü veya merdiveni her farklı kademedeki bölüm için, hizmetin aksamaması kaydıyla, ayrı sağlanmak zorunda değildir. Bu husus butik otellerde müşteri asansörü düzenlemeleri için de geçerlidir.

Bedensel engelliler düzenlemelerine ilişkin esaslar
MADDE 20 – (1) Yönetmeliğin 18 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi hükmü

uyarınca bedensel engelliler için yapılacak düzenlemeler aşağıdaki şekildedir. a) Tesis bahçe ve girişi;
1) Farklı seviyedeki yerler bedensel engelli dolaşımına uygun olarak düzenlenir. 2) Tesis giriş kapısı temiz genişliği en az doksan santimetre olmalıdır.

b) Resepsiyonda tekerlekli sandalye erişimine izin verecek şekilde tasarlanmış en fazla 90 cm yüksekliğinde banko düzenlemesi yapılır.

c) Genel tuvaletler:

1) Temiz kapı genişliği en az 85 cm olmalıdır. Eşik yapılmaması tavsiye edilmekle birlikte yapılması halinde en fazla 1,5 cm yükseklikte ve pahlı olarak yapılmalıdır.

2) Klozet, lavabo, sifon, batarya gibi donatılar bedensel engellinin kullanabileceği şekilde düzenlenmelidir. Klozet etrafına, bitmiş döşemeden 85-95 cm yükseklikte olacak şekilde tutunma barları yerleştirilmelidir.

3) Aynalar göz hizasında veya inip çıkan ayarlı veya öne doğru 10-15 derece eğik olmalıdır. Aynaların alt kenarı bitmiş döşemeden en fazla 100 cm yükseklikte olmalıdır.

4) Tekerlekli sandalyenin tam bir dönüş yapmasına imkan sağlayacak 150 cm çapında bir daire kadar alan sağlanmalı ve zemini kaygan olmayan malzeme ile kaplanmalıdır.

5) Sabunluk, havluluk ve kağıtlık gibi aksesuarlar bitmiş döşemeden 50-120 cm yüksekliğe monte edilmelidir.

ç) Yatak odaları:

1) Odalar, bedensel engellilerin rahatça hareket edip odayı kullanabileceği şekilde, uygun büyüklük ve konumdaki eşyalarla tefriş ve dekore edilir, dengesiz duran, sivri köşeli eşyalar bulundurulmaz.

2) Oda giriş kapısı genişliği en az 85 cm olmalıdır.

3) Zemini kaygan olmamalı, kalın, yumuşak, tutan halı kullanılmamalıdır.

4) Dolap kapıları sürgülü ve askı yüksekliği en fazla 140 cm olacak şekilde düzenlenmelidir.

5) Elektrik düğme ve prizleri zemin döşemesinden en fazla 120 cm, en az 40 cm yükseklikte olacak şekilde düzenlenmelidir.

6) Yatak başucunda merkezi aydınlatma düğmesi bulunmalıdır.

7) Oda banyolarında; genel tuvaletlerde yapılan düzenlemelere ilave olarak bedensel engelli kullanımına uygun şekilde küvet veya duş düzenlemesi yapılır. Bu bölümlerde oturma yeri ile uygun yerlerde tutunma bantları sağlanır. Banyo kapısı açılımı rahat hareket imkanı verecek şekilde düzenlenir. Eşik yapılmaması tavsiye edilmekle birlikte yapılması halinde en fazla 1,5 cm yükseklikte ve pahlı olarak yapılır. Resepsiyonla bağlantı alarm sistemi veya telefon bulunur.

8) Oda düzenlemeleri için öngörülen %1 oranının değerlendirilmesinde küsuratlar dikkate alınmaz.

d) Bedensel engelli kullanımına ayrılan oda veya yeme içme ünitesinin zemin kattan farklı bir katta olması durumunda üniteler arasındaki ulaşım uygun donanım ile sağlanır. Bu durumda asansörde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:

1) Kapı fotoselli olmalıdır. Kapı açılıp kapanma aralığı 5 saniyeden kısa olmamalıdır.

2) Kumanda düğmelerinin zemin döşemesinden 90 cm-120 cm yükseklikte ve tekerlekli sandalye yaklaşmasına izin verecek konumda yer almalıdır.

3) Kabin içinde zemin döşemesinden yaklaşık 85 cm yüksekliğinde yerleştirilmiş kesintisiz tutunma barları sağlanır.

4) Kabin içi, halı kaplı olmamalıdır.

e) Yeme-içme üniteleri;

1) Giriş kısmından yeme-içme ünitelerine engelsiz erişim sağlanmalıdır.

2) Masaların ve tezgahların altında 70 cm yüksekliğinde ve en az 50 cm genişliğinde diz boşluğu bırakılmalıdır. Masaların arasında bırakılacak geçişler en az 90 cm olmalıdır.

3) Zemin kaygan olmamalı, kalın, yumuşak ve tutan halı kullanılmamalıdır.

ALTINCI BÖLÜM
Diğer Hükümler
Belge devri, işletmeci, kiracı şerhine ilişkin usul ve esaslar

MADDE 21 – (1) Turizm yatırımı belgeli tesisler için belge devri taleplerinde; belge sahibi ile belge talep eden kişi tarafından, Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (a), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen belgeler ile, turizm işletmesi ve kısmi turizm işletmesi belgeli tesisler için belge devri taleplerinde, belge talep eden kişi tarafından 9 uncu maddede belirtilen belgeler ile, işletmeci veya kiracı şerhi taleplerinde, belge sahibi ve işletmeci tarafından işletmeciye ilişkin 9 uncu maddede belirtilen belgeler ile Bakanlığa başvurulur.

(2) Yapılan inceleme sonucunda;

a) İncelenerek uygun görülenlere talep inceleme raporu düzenlenir (Ek-5).

b) Belge devri uygun görülen tesisler için Makam Oluru alınır ve belge düzenlenir.

c) Belge devri uygun görülmeyen tesislerin durumları ise gerekçeli yazı ile başvuru sahiplerine tebliğ edilir.

(3) Bakanlığımıza başvuru olmaksızın, tesisin devir edildiğinin veya tamamının belge sahibinden farklı bir işletmeci tarafından işletildiğinin belirlenmesi halinde; 2634 sayılı Yasa uyarınca yapılacak işlemler saklı kalmak kaydı ile belge devri veya işletmecinin belgeye şerh işlemine ilişkin talebin olup olmadığının bildirilmesi ve talep olması halinde Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen uygun belgelerin 30 gün içerisinde Bakanlığımıza gönderilmesi istenilir.

(4) Verilen süre içerisinde; belge devrine veya tesisin tamamı için işletmeci veya kiracı şerhine ilişkin talebin Bakanlığa bildirilmemesi ve/veya uygun işyeri açma ve çalışma ruhsatının gönderilmemesi, belge devrinin uygun görülmesi sonrasında belge harç ve ücretlerin yatırılmaması durumlarında tesise ait belge 2634 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin 1 inci fıkrası (d) ve/veya (e) bentleri hükmü uyarınca iptal edilir.

(5) Tesis bünyesinde farklı bir işletmeci tarafından işletilen satış yeri, berber, kuaför, sauna vb. alt ünitelerin işletmecilerinin belgeye şerh edilmesi hakkında Bakanlığımıza ulaşmış talebin bulunmaması halinde, şerh işlemi yapılmaksızın diğer işlemler yürütülür. Tahsisli arazilerde bu durum ilgili kurumlara bildirilir.

Özel tesislerin isimlendirilmesi, belgelendirilmesi, nitelikleri
MADDE 22 – (1) Yönetmeliğin 42 nci maddesi kapsamına giren konaklama tesisleri özel

konaklama tesisi, diğer tesisler ise özel tesis ismi altında belgelendirilir.

(2) Özel tesis başvurularında, hazırlanması gereken CD lerin; tüm mahalleri içerecek şekilde, gece ve gündüz çekimlerini içermesi, çekimlerin 5-7 dakika arasında ve AVI uzantılı olmasına özen gösterilir. Yönetmeliğin 42 nci maddesi kapsamında değerlendirilebilmesi için tesisin özelliğine ilişkin detaylı bilgi ve belge sunulur.

(3) Özel tesis turizm işletmesi belgeli tesislerde; kapasite değişikliği veya belge devri sonucu yeni belge düzenlenmesini gerektiren durumlarda da, ikinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgeler istenilir. Yapılan denetim sonucunda, yeni belge düzenlenip düzenlenmeyeceği hususu Değerlendirme Kuruluna sunulur.

(4) Yönetmeliğin 42 nci maddesinde istenilenlere ilave olarak, yeme-içme türünde faaliyet gösteren özel tesis turizm işletmesi ve kısmi turizm işletmesi belgesi başvurularının değerlendirilmesinde; metrik limitler ve kapasite unsurları dikkate alınmaksızın, Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde yer alan 2. sınıf lokanta asgari nitelikleri, konaklama türünde faaliyet gösteren ve Yönetmeliğin 42 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (e) bendi kapsamında yer alan özel tesis başvurularının değerlendirilmesinde ise; metrik limitler ve kapasite unsurları dikkate alınmaksızın, Yönetmeliğin 43 üncü maddesinde yer alan butik otel asgari nitelikleri aranır.

(5) Üst fıkrada belirtilen, ancak iklim, yöre, konum, tescilli kültür varlığında yer alma gibi yapı koşulları ile işletmecilik nitelikleri nedeniyle tesiste düzenlenemeyen nitelikler, yapılan denetimde değerlendirilir. Mevcut haliyle tesisin; nedenleriyle birlikte belgelendirilmesinin uygun görüldüğü veya eksik hususlar açıklanarak belgelendirilmesinin uygun görülmediği denetim raporunda belirtilir. Denetim raporu Değerlendirme Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

Tesisin adı
MADDE 23 – (1) Turizm belgesinde yer alacak tesis adı; talep edilen isim veya isimler göz

önüne alınarak Bakanlıkça belirlenir.

(2) Tesis adının belirlenmesi veya değişiklik talebi halinde aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır:

a) Yetkili idareden isim tescili yaptırmış olan tesislere söz konusu isim verilir.

b) İsim tescilinin yaptırılmamış olması halinde, Bakanlığa başvuru tarihi önceliği göz önüne alınarak talep edilen isim verilir. Talep edilen isimler bir başka turizm belgeli tesis ile karıştırılabilecek veya aynı ismi çağrıştırabilecek nitelikte olamaz.

c) Bakanlıkça daha önce verilmiş bir isim, bu ismi kullanan işletmenin süresiz ve kesin izni ile başka bir belgeli tesis tarafından kullanılabilir.

Tahsisli arazilerde yer alan tesislerle ilgili işlemler

MADDE 24 – (1) Bakanlığımızdan veya diğer kamu kurumlarından tahsisli arazilerde yer alan yatırım ve işletmelerin belge devri, kapasite, sınıf ve tür değişikliği işlemleri tahsis yapan kurumun görüşü doğrultusunda yürütülür.

(2) Tahsisli arazilerde yer alan tesislerin, bulunduğu parselden farklı ve bağımsız bir parselde yer alan personel lojmanları, işyeri açma ve çalışma ruhsatı gerektirmeksizin yapı kullanma izin belgesi ile de turizm işletmesi belgesi kapasitesine dahil edilir.

Sağlıklı yaşam tesisleri
MADDE 25 – (1) Sağlıklı yaşam tesisine ilişkin turizm belgesi taleplerinde; Sağlık

Bakanlığının uygun görüşü istenir.

Çeşitli Hükümler

MADDE 26 – (1) Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrasının (r) bendi ile 6 ncı fıkrasının (f) bendinde belirtilen ünitelerin değerlendirilmesinde; 19 uncu maddenin 5 inci fıkrasının (r) bendinde 13 adet alt bent olarak sayılan ünitelerden, dört yıldızlı otellerde en az 3 adet ünitenin, beş yıldızlı otellerde ise en az 6 adet ünitenin bulunması şartı aranır.

(2) Sağlık Bakanlığı mevzuatı ile uyumlu olarak; Yönetmelikte geçen “sürekli doktor” ibaresi yerine “icapçı doktor”, “hemşire” yerine “yardımcı sağlık personeli”, “revir” yerine “sağlık birimi” bulunması halinde de uygun görülür.

(3) Şirketin şubesi adına başvuru halinde işlemler şirket adına yürütülür. Başvuru belgelerinde belirtilen unvan şube ibaresi içerse dahi belge şirket adına düzenlenir.

(4) Doğrudan belge taleplerinde tesisin kapalı olduğunun tespit edilmesi halinde tespit tarihi birinci denetim olarak belirlenir ve talep ret olarak kabul edilerek girişimciye tebliğ edilir.

(5) Yatırım belgesi düzenlenemeyen türleri içeren yatırım belgesi talepleri, değerlendirilmez.

(6) Turizm belgesi başvurularında veya turizm belgeli tesislerde, Bakanlıkça istenilen belgelere ilişkin gerçeğe aykırı beyanda bulunulması ve/veya gerçeğe aykırı belge verilmesi halinde, başvuran veya belge sahibi hakkında yasal işlem yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM Son Hükümler Yürürlükten kaldırma

MADDE 27 – (1) 25/10/2005 tarihli ve 25977 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğinin Uygulanmasına Dair 2005/1 Nolu Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce belge almış olan tesislerde, bu Tebliğde belirtilen bedensel engelli düzenlemelerinin yapılması, ilave bedensel engelli düzenlemesi gerektiren oda kapasitesi artışına kadar, zorunlu değildir.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 3/7/2004 tarihli ve 4916 sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 2 nci maddesi kapsamına giren tesislere verilecek belgeler; geçiş dönemi turizm yatırımı veya geçiş dönemi turizm işletmesi belgesi olarak isimlendirilir. Bu kapsama giren tesislerden mevcut turizm yatırımı veya turizm işletmesi belgesi olanların bu belgeleri; ayrıca bir tespite gerek kalmaksızın, yatırım veya işletme döneminde belge almaya esas vasıflarını yitirmiş olması nedeniyle 2634 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin 1 inci fıkrası (e) bendi hükmü uyarınca iptal edilir.

(2) Geçiş dönemi belgeleri, Arazi Tahsis Komisyonu kararı veya ilgili kurum veya kuruluş yazısı ile verilir ve ayrıca başka belge istenmez. Bu belgeler, Arazi Tahsis Komisyonu veya ilgili kurum veya kuruluşlarca verilen süre kadar geçerlidir.

(3) Bu belgelerde;
a) Tesisin adı,
b) Adresi, varsa ek tahsis alanı/pafta-ada-parsel numarası, c) Türü ve varsa sınıfı,
ç) Belge sahibinin adı veya unvanı,
d) Mal sahibi,
e) Tespit edilen kapasite,
f) İzin verilen kapasite,
g) Belge tarih ve numarası,
bilgilerine yer verilir.

ğ) Ayrıca belgenin ön yüzünün alt bölümünde imzadan sonra gelmek üzere "Bu belge 4916 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesine istinaden Arazi Tahsis Komisyonunun veya ilgili kurumun ......... .tarih ve .......... sayılı yazısı üzerine düzenlenmiş olup .............tarihine kadar veya tahsis yapan kurumun görüşünde belirtilen süre kadar geçerlidir. Bu süre sonunda belge başka bir işleme gerek kalmaksızın geçerliliğini yitirecektir." ifadesi yer alır.

4) Geçiş dönemi belgesinden turizm işletmesi belgesine geçiş taleplerinde Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde istenilen belgelerle başvurulur.

Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

EK-1

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Kontrolörler Kurulu Başkanlığına ANKARA

.............................................................adresinde bulunan/yapılması planlanan tesisle ilgili olarak

O Doğrudan Turizm İşletmesi Belgesi
O Turizm Yatırımı Belgesi
O Turizm Yatırım Belgesinden Turizm İşletmesi Belgesine geçiş O Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi
O Belge Devri
O İsim Değişikliği
O Unvan Değişikliği
O Kapasite Değişikliği
O İşletmeci /Kiracı Şerhi Konulması/Çıkarılması
O Diğer : ...........................................

talebinde bulunuyoruz. Gereğinin yapılmasını arz ederiz.

Dilekçe ekinde ibraz etmiş olduğum belgelerin gerçeği yansıttığını, dilekçede ve tesis tanıtım raporunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim.

İmza
Adı Soyadı
Tüzel Kişilik Unvanı (*) Kaşe Tarih

EKLER
1 -................................................................................................................................(... sayfa) 2 -................................................................................................................................(... sayfa) 3 -................................................................................................................................(... sayfa) 4 -................................................................................................................................(... sayfa) 5 -................................................................................................................................(... sayfa)

(*) : Başvuru sahibi tüzel kişi ise belirtilecektir.

EK-2

TESİS TANITIM RAPORU

Tesisin Adı
Tesisin Adresi Pafta-ada-parsel nosu (1) Tür ve Sınıf
Belge No(2)
Talep Sahibinin

Adı
Adresi-İrtibat Tel. T.C.Kimlik No(3)
Vergi Dairesi/Vergi No. (4) Tic.Sicil Memurluğu(4) Tic.Sicil Numarası(4) E-Posta

: ............................................................................... : ............................................................................... : ............................................................................... : ............................................................................... : ...............................................................................

: ............................................................................... : ............................................................................... :............................................................. :.............................................................. :............................................................ :............................................................. :............................................................

page16image6624

Yukarda belirttiğim elektronik posta adresimin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, tarafıma yapılacak tebligatlarda kullanılabileceğini beyan ederim.

Mal Sahibinin Adı
Mal Sahibinin Adresi-İrt. Tel. Tesisin İşletmeye
Açık ve Kapalı Olduğu Dönem(5)

: ............................................................................... : ...............................................................................

:.............................................................

Yatırıma ilişkin genel bilgiler, yatırıma başlama ve yatırımın tahmini tamamlanma süresi (*):

..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

page16image11336

Tesisin üzerinde
yer aldığı taşınmaz(6) :

O Kültür ve Turizm Gelişimi Bölgesinde

.............................................

Parselin Plandaki Kullanım Amacı

Tesis kapasitesi:

O Turizm Merkezinde O Bunlardan birinde değil

............................ :...............................................................

page16image14728

..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

(1) Yatırım belgesi taleplerinde belirtilecektir.
(2) Tesis belgeli ise belirtilecektir.
(3) Talep sahibi gerçek kişi ise belirtilecektir.
(4) Talep sahibi tüzel kişi ise belirtilecektir.
(5)Doğrudan Turizm İşletmesi Belgesi veya Turizm Yatırımı Belgesinden Turizm İşletmesi Belgesine Geçiş taleplerinde belirtilecektir.

(6)Turizm Yatırımı veya Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi için başvuruluyorsa belirtilecektir. Tesisin üzerinde yer aldığı taşınmaz kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri veya turizm merkezlerinde yer alıyorsa mutlakta belirtilecektir. Bu bilgi ilgili belediyesinden ya da ruhsat vermeye yetkili kurumdan öğrenilebilir.

page16image20048

İmza
Adı Soyadı
Tüzel Kişilik Unvanı Kaşe(4) Tarih

EK-3

TESİSİN

TURİZM YATIRIMI BELGESİ TALEP İNCELEME RAPORU

Rapor Tarihi : Rapor Sayısı :

page17image3032

ADI : PAFTA, ADA, PARSEL NUMARASININ DA BELİRTİLDİĞİ AÇIK ADRESİ : TÜRÜ VE VARSA SINIFI : MAL SAHİBİNİN ADI VEYA UNVANI : MAL SAHİBİNİN ADRESİ :

BELGE

TARİHİ, SAYISI, TÜRÜ : SAHİBİNİN ADI VEYA ÜNVANI : SAHİBİNİN ADRESİ : SAHİBİNİN TEL / FAKS / İRTİBAT NUMARASI : SAHİBİNİN E-POSTA ADRESİ :

EVRAK BİLGİLERİ

TİCARET SİCİL MEMURLUĞU VE NOSU : İMZA SİRKÜLERİ : VEKALETNAME : VEKİL İMZA BEYANNAMESİ : VERGİ DAİRESİ/NO : GİRİŞİMCİ RAPORU : İŞLETMEYE AÇILMA SÜRESİ :

İNCELEME NEDENİ : KAPASİTESİ :

page17image9664page17image9824page17image9984page17image10144

İNCELEME: Girişimcinin ....... tarih ve ........sayı ile Bakanlığımıza intikal eden dilekçesi ve ekinde gönderilen belgeler, yürürlükte olan ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde incelenmiştir.

Yapılan incelemede;

-Gönderilen belgelerin Yönetmeliğin ve tebliğe göre uygun belgeler olduğu, tesise ait raporda beyan edilen kapasitenin Yönetmelikte ..................... için aranılan kapasite şartlarını sağladığı,

hususları tespit edilmiştir.

SONUÇ VE GÖRÜŞ : Tesise ............ Turizm Yatırımı Belgesi verilmesi hususu Bilgi ve Olurlarınıza arz olunur.

İsim Unvan İmza

page17image15112page17image15272

EK-4

TESİSİN

TURİZM İŞLETMESİ BELGESİ TALEP İNCELEME RAPORU

Rapor Tarihi : Rapor Sayısı :

page18image3032

ADI : ADRESİ VE TELEFONU : TÜRÜ VE VARSA SINIFI : MAL SAHİBİNİN ADI VEYA UNVANI : MAL SAHİBİNİN ADRESİ :

BELGE

TARİHİ, SAYISI, TÜRÜ : SAHİBİNİN ADI VEYA ÜNVANI : SAHİBİNİN ADRESİ : SAHİBİNİN TEL / FAKS / İRTİBAT NUMARASI : SAHİBİNİN E-POSTA ADRESİ :

EVRAK BİLGİLERİ

TİCARET SİCİL MEMURLUĞU VE NOSU : İMZA SİRKÜLERİ : İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI : VEKALETNAME : VEKİL İMZA BEYANNAMESİ : VERGİ DAİRESİ/NO : GİRİŞİMCİ RAPORU : TESİSİN İŞLETMEYE AÇIK VE KAPALI OLDUĞU DÖNEMLER :

İNCELEME NEDENİ : KAPASİTESİ :

page18image9968page18image10128page18image10288page18image10448

İNCELEME: Girişimcinin ....... tarih ve ........sayı ile Bakanlığımıza intikal eden dilekçesi ve ekinde gönderilen belgeler, yürürlükte olan ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde incelenmiştir.

Yapılan incelemede;

-Gönderilen belgelerin Yönetmeliğin ve tebliğe göre uygun belgeler olduğu, tesise ait raporda beyan edilen kapasitenin Yönetmelikte ..................... için aranılan kapasite şartlarını sağladığı,

hususları tespit edilmiştir.
SONUÇ VE GÖRÜŞ : Tesisin denetim programına alınması hususu Bilgi ve Olurlarınıza arz olunur.

İsim Unvan İmza

page18image15120page18image15280

EK-5

TESİSİN

ADI : PAFTA, ADA, PARSEL NUMARASININ DA BELİRTİLDİĞİ AÇIK ADRESİ : TÜRÜ VE VARSA SINIFI : MAL SAHİBİNİN ADI VEYA UNVANI : MAL SAHİBİNİN ADRESİ :

BELGE

TARİHİ, SAYISI, TÜRÜ :

SAHİBİNİN ADI VEYA ÜNVANI

: Belgede: Talep :

SAHİBİNİN ADRESİ : SAHİBİNİN TEL / FAKS / İRTİBAT NUMARASI : SAHİBİNİN E-POSTA ADRESİ :

EVRAK BİLGİLERİ

TİCARET SİCİL MEMURLUĞU VE NOSU : İMZA SİRKÜLERİ : VEKALETNAME : VEKİL İMZA BEYANNAMESİ : VERGİ DAİRESİ/NO : GİRİŞİMCİ RAPORU : İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI :

İNCELEME NEDENİ : KAPASİTESİ :

BELGE DEVRİ/İŞLETMECİ/KİRACI ŞERHİ TALEP İNCELEME RAPORU

Rapor Tarihi : Rapor Sayısı :

page19image10544page19image10704page19image10864page19image11024page19image11184

İNCELEME: Girişimcinin ....... tarih ve ........sayı ile Bakanlığımıza intikal eden dilekçesi ve ekinde gönderilen belgeler, yürürlükte olan ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde incelenmiştir.

Yapılan incelemede;
-Gönderilen belgelerin Yönetmeliğin ve tebliğe göre uygun belgeler olduğu, , hususları tespit edilmiştir.

SONUÇ VE GÖRÜŞ : Tesise ait............ Turizm ........ Belgesinin ...................................adına düzenlenmesi hususu Bilgi ve Olurlarınıza arz olunur.

İsim Unvan İmza

Haber Listesi
E-posta listemize kaydolmak için lütfen e-posta adresinizi kaydediniz.
Bizi Takip Edin!